HomeDisclaimerAlgemene VoorwaardenContact
BrochureOver ClareseAbonnementVragen en Antwoorden
         
     

 

 
       

Algemene Voorwaarden

Dienstverlening door Clarese
1. Clarese faciliteert Europese financiële instellingen bij het voeren van class actions door het Amerikaanse advocatenkantoor dat wereldmarktleider is in class actions. (hierna “het advocatenkantoor”).
2. De hierna beschreven facilitering door Clarese betreft de informatie-uitwisseling tussen de financiële instelling en het advocatenkantoor. Clarese zorgt voor een correcte afwikkeling van die informatie-uitwisseling en heeft geen inhoudelijke bemoeienis met een class action zelf, noch met de financiële afwikkeling van een succesvolle class action.
3. De voertaal voor de communicatie tussen Clarese en de financiële instelling is Nederlands of Engels.

       

4. De communicatie tussen Clarese en de financiële instelling gebeurt in beginsel per email (info@clarese.com).
Contracten en officiële documenten worden per fax en/of post uitgewisseld.

Abonnement
5. Aan de diensten van Clarese, die kunnen worden verkregen via een abonnement, zijn geen kosten verbonden
6. Het abonnement biedt de volgende diensten en faciliteiten; maandelijkse informatie over door het advocatenkantoor geselecteerde potentiële class actions, mogelijkheid tot deelname aan class actions, gebruik van hierna genoemde services van het advocatenkantoor, aanwijzing door Clarese over te nemen acties en een vast aanspreekpunt voor class actions.
7. Het abonnement geeft recht op gebruik van de volgende services van het advocatenkantoor; het optreden als Hoofdeiser (lead plaintiff), gebruik van het monitoringsysteem van het advocatenkantoor waardoor potentiële schade in de beleggingsportefeuille door fraude snel gesignaleerd wordt en class actions op basis van no cure / no pay .
8. Met een abonnement geeft de financiële instelling Clarese het recht om namens haar met het advocatenkantoor te communiceren. Clarese garandeert de vertrouwelijkheid van de ontvangen informatie. Deelname in een class action gebeurt op basis van een opdracht van de financiële instelling aan het advocatenkantoor.
9. Het abonnement biedt een management-summary op kwartaalbasis over de stand van zaken van de lopende class actions waarin de financiële instelling participeert.

Begin en einde van een abonnement
10.  De abonnementen worden genomen door het toesturen aan Clarese van een door de rechtsgeldige vertegenwoordiger van de betreffende financiële instelling volledig ingevuld en ondertekend abonnementsformulier. De dienstverlening start per de eerste dag van de kalendermaand volgend op de ontvangst van het abonnementsformulier. Door het nemen van een abonnement verklaart de financiële instelling zich accoord met deze algemene voorwaarden.
11. Een abonnement wordt aangegaan voor onbepaalde tijd. Opzegging is uitsluitend schriftelijke mogelijk met een opzegtermijn van één maand.
12. Clarese heeft het recht een abonnement te weigeren of te beëindigen met een opzegtermijn van één maand.
13. Na beëindiging van het abonnement eindigt ook de dienstverlening door Clarese. Lopende zaken moeten dan door de financiële instelling rechtstreeks met het advocatenkantoor worden afgewikkeld.

Verplichtingen van de financiële instelling
14. De financiële instelling zal uitsluitend in class actions participeren waar het aandelen betreft die door haar, dan wel door een vermogensbeheerder uit haar naam en voor haar rekening, zijn gekocht respectievelijk verkocht. Bij een onterecht gestarte class action komen alle kosten hiervan voor rekening van de instelling.
15. De financiële instelling levert aan Clarese alle informatie die Clarese vraagt en levert ongevraagd alle informatie waarvan zij in redelijkheid kan begrijpen dat die van belang is voor Clarese in verband met haar dienstverlening.
16. De financiële instelling zal geen direct contact, buiten Clarese om, met het advocatenkantoor hebben, behoudens indien direct contact tussen de financiële instelling en het advocatenkantoor nodig is, in welk geval Clarese van dat contact in kennis wordt gesteld alsmede van de inhoud van het contact.
17. De financiële instelling levert de gevraagde informatie aan op de wijze zoals door Clarese aangegeven, altijd binnen een termijn van 10 werkdagen, tenzij hiervan in schriftelijk overleg wordt afgeweken.

Aansprakelijkheid
18. Indien de financiële instelling handelt in strijd met deze algemene voorwaarden of aanvullende schriftelijke afspraken tussen Clarese en de financiële instelling, vervalt iedere aansprakelijkheid van Clarese.
19. Clarese is alleen aansprakelijk voor schade ten gevolge van ernstige onvolkomenheden in de uitvoering van het informatieproces door Clarese en voor schade die het gevolg is van grove schuld of opzet van haar zijde, dan wel krachtens wet of volgens gebruik in het maatschappelijk verkeer voor haar rekening en risico komt.
20. Clarese is niet aansprakelijk voor schade die door het advocatenkantoor, of een partij waarmee het advocatenkantoor samenwerkt, direct of indirect wordt veroorzaakt.
21. Voor zover Clarese gehouden is tot het vergoeden van schade aan een financiële instelling, is de schadevergoeding gemaximeerd op € 50.000,= (vijftigduizend euro) per gebeurtenis.
22. De aansprakelijkheid vervalt wanneer niet binnen 1 jaar na de constatering van schade een claim is ingediend.
23. De financiële instelling vrijwaart Clarese voor claims door derden in verband met haar dienstverlening.

Geschillen
24. Op deze algemene voorwaarden en alle overeenkomsten en contacten tussen Clarese en de financiële instelling is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. Bij geschillen is uitsluitend de Nederlandse rechter bevoegd.

 

   
                 
                     
 
Amersfoort, 1 Juli 2006